హాస్య గుళిక

"అబ్బా సెగెట్రీ.. ఎప్పుడూ బిగినెస్సేనా.. మడిసన్నాక కూసింత కలాపోసన ఉండొద్దూ.." అన్నాడొక కాంట్రాక్టర్. మనం కూడా కొంచెం హాస్యాన్నిఆస్వాదిద్దాం.