చెప్పేది శ్రీరంగనీతులు...

వినే వెఱ్లివాళ్లు ఉంటే, నీతులు ఎన్నయినా చెప్పవచ్చు. ప్రపంచానికి ఎల్లలు లేవనీ, దీనజనోద్ధరణ తమ ధ్యేయమని చెప్పుకునే మార్క్సిస్టు కమ్యూనిస్టులు ఆచరణలో