మదర్సా - తీవ్రవాద శిక్షణా కేంద్రం

"స్వానుభవం అయితే కాని తత్వం బోధపడదు" అని తెలుసుకున్న అమెరికా నాలుక కరుచుకుంటోంది. పాకిస్తాన్ ను ఆదుకోవడానికి చేస్తున్న సహాయంగా