హిందూ పండుగలన్నీ లోకకల్యాణానికే - వినాశనానికి కాదు - శాస్త్రీయంగా నిరూపణ

"దీపావళి జరుపుకోకండి - ధ్వని కాలుష్యం పెరుగుతుంది. హోళీ పండుగ జరుపుకోవద్దు - అది అనారికమైన పండుగ. కృష్ణాష్టమి, శ్రీరామ నవమి లాంటి పిచ్చి పిచ్చి