విజ్ఞానమూ, మతమూ పరస్పర పూరకాలు

విజ్ఞానమూ, మతమూ పరస్పర విరుద్ధమైన పని పాశ్చాత్యులు ఆదినుండి భావిస్తూ వచ్చారు. రెండింటికీ వైరుధ్యం లేదు. అవి పరస్పర అనుబంధం గలవని స్వామి