కులం అనేది లేదు...!

1863 జనవరి 12, సంక్రాంతి పర్వదినం. హిందూ సంక్రాంతి కొరకై విశ్వనాథ దత్త, భువనేశ్వరీదేవి దంపతులకు నరేంద్రుడు జన్మించాడు. తల్లి శివపూజలు చేసేది. 'శివాంశ'గా నరేంద్రుడు