కొచ్చిలో జరిగిన ఆర్.ఎస్.ఎస్. అఖిల భారత కార్యకారిణి మండలి సమావేశాలు

ప్రతి సంవత్సరం దసరా తరువాత జరిగే ఆర్.ఎస్.ఎస్. అఖిల భారత కార్యకారిణి మండలి సమావేశాలు ఈ సంవత్సరం 2013 అక్టోబర్ 25, 26, 27  తేదీలలో కేరళలోని