నపుంసకత రాదు

ప్రతిరోజు భోజనములో నియమపూర్వకంగా నేతిలో వేయించిన