ప్రతి భారతీయుడు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి

ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ చిత్రపటాన్ని దేశ అభివృద్ధి రూపురేఖలను మార్చగల ఒక బలమైన ఆయుధం ఓటు. కానీ భారతదేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు