దేశానికి ఎవరు దిక్కు...?

భారత ఔన్నత్యాన్ని చాటే పదవి
దేశ ప్రజలందరికి ప్రతినిధి