"యోగ కూడ మతమేనట..." అనే వార్త ఎంతో దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది

"యోగ కూడ మతమేనట..." అంటూ 'ఈ వార్తలు చదివారా !' శీర్షిక క్రింద ఇచ్చిన వార్త దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది.