నీళ్ల విరేచనాలు - అతిసారము

దానిమ్మ బెరడు చూర్ణము 2 నుండి  3 గ్రాములు, ఉదయం మరియు సాయంత్రం తీసుకొనుచుండిన