కాశ్మీరీలలో ఏకాభిప్రాయ నిర్మాణం ఇప్పటి అవసరం

స్వతంత్ర భారతదేశంలో రావణకాష్టం లాగా రగులుతున్న సమస్య కాశ్మీర్ సమస్య. స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి భారత్ పై పాకిస్తాన్ చేసిన ప్రత్యక్ష యుద్ధాలు కాని, ఇప్పుడు జరుగుతున్న