ప్రపంచాన్నే కబళించాలనుకుంటున్న చైనా

టిబెట్టు నాదే, అక్సాయ్ చిన్ నాదే, అరుణాచలం నాదే, కాశ్మీరూ నాదే అంటున్న చైనా జపాన్ దేశానికి చెందిన కొన్ని దీవులు కూడా తనవేనంటున్నది. జపాన్ అధీనంలోని