ప్రముఖుల మాట

ధర్మాన్ని పాటించటం, దానిని వ్యాప్తి చేయటం మా కర్తవ్యం. సామాన్య ప్రజలు ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా జీవించటానికి మా మఠం పని చేస్తుంది. పేరు ప్రతిష్ఠలు వస్తుంటాయి,