భిన్నత్వంలో ఏకత్వం - అనంతమైన సందేశం

స్త్రీత్వం మాతృత్వం వైపుగా పరిణతి చెందాలి. ఈ మార్గాన్ని వీడిపోవడమే ప్రస్తుత సమాజ పతనానికి మూలకారణం. ఈ లోకంలోని బంధుత్వాలలో మాతృత్వం మాత్రమే పరిధులన్ని