రేపటి వార్త ఈ దినమే తెలుసుకోండి

బెల్గామ్ కర్నాటకలోని ఒక పట్టణం. మహారాష్ట్రకు కూడా ఈ పట్టణంతో సంబంధం ఉన్నది. బెల్గామ్ లో ఒక కోట ఉన్నది. ఆ కోటమీద బాంబు దాడి జరుగబోతున్నది. దాడి ఎప్పుడు