చెప్పులు కుట్టేవాని ఇంట భోజనం...! దళితుని ఇంట మంచినీరు...!

1889లో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బి.ఎ.లో పట్టభద్రుడయ్యాడు. గ్రంథాలయంలో ఉన్న గ్రంథాలన్నింటినీ ఇష్టంతో చదివేవాడు. ఆంగ్లేయ ప్రొఫెసర్లు కూడా మెచ్చుకునేవారు.