రామసేతువు మాకు పవిత్రం - శ్రీలంక

రామసేతువు మాకు పవిత్రం, మాకు మాత్రమే కాక మొత్తం దక్షిణ ఆసియా ఖండానికే పూజనీయం అని ప్రకటించింది శ్రీలంక విదేశీయ మంత్రిత్వశాఖ. సేతుసముద్రం ప్రాజెక్టు ఒక ముదనష్టపు