అగ్ని పరీక్ష గెలిచిన స్వాములు

2004వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 3వ తేదీనాడు కాంచీపురం వరదరాజస్వామి దేవస్థానం నిర్వాహకుడు శంకరరామన్ హత్య చేయబడ్డాడు. అదే సంవత్సరం నవంబరులో