ప్రచారం అవసరం లేని కారుణ్యం

చెప్పడం కాదు ఆచరణలో చూపించేదే నిజమైన ధర్మం. "లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు" అంటారు హిందువులు. అన్నది ఆచరిస్తారు కూడా. దక్షిణ కర్నాటకలోని