కష్టాల సుడిగుండంలో దేవాదిదేవుడు

"ఏడుకొండలు కాదు, రెండే కొండలు" అని ప్రభుత్వం అంటుంది. ఎన్నో కష్టాలు పడి ఏడు కొండల్ని రక్షించుకుంటే తరువాత ఇస్లామిక్ విశ్వవిద్యాలయం అన్నారు. ఆపసోపాలు పడి