పక్షవాతము తగ్గుతుంది

నేతిలో వేయించిన ఇంగువను పావు గ్రాము నుండి అరగ్రాము వరకు తేనె అనుపానముగా ఇచ్చిన ఎడల పక్షవాతము తగ్గిపోవును. దీనితోపాటుగా 1 భాగము తేనె, 2 భాగములు