తెలుగు వారికి జబ్బులు రావు

నమ్మలేని నిజాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఇటీవలి కాలంలో మనం తరచుగా వింటున్న జబ్బులు 'అల్జీమర్స్' అనగా జ్ఞాపకశక్తి క్రమంగా సన్నగిల్లుతూ ఒక