మహాత్మా బాబర్....

బాబర్ మహాత్ముడా? అని ఆశ్చర్యపోకండి. ఔరంగజేబు శాంతికపోతం, 'గతంలో హిందూ దేశంమీద దాడి చేసిన తురక ఘాతకులందరూ మంచివాళ్లు' అని మనం అనుకునే విధంగా