ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత భారతదేశానిది

లండన్ లో జరిగే భారత రాజకీయ సమ్మేళనానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా నేతాజీని ఆహ్వానించారు. కాని సుభాష్ ఇంగ్లాండులో ప్రవేశించరాదన్న ఆంక్షలు ఉన్న