బలహీన ప్రభుత్వాలే అనేక సమస్యలకు కారణం

"సమాజహితం గురించి మాట్లాడటం, పని చేయడం రాజకీయ నాయకులు, కుల సంఘాల పెద్దలు, ధార్మిక నాయకులకు మాత్రమే సంబంధించిన అంశం కాదు.