భారత్ లో ప్రజాస్వామ్య ప్రారంభ వికాసాలు

ఆంగ్లేయుల ఆక్రమణ సమయంలో భారత దేశంలో పాశ్చాత్య దేశాల ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ప్రారంభమైంది. బ్రిటిష్ పాలనలో సంస్థానాలు, రాజులు, రాజ్యాలు కొనసాగినప్పటికి