మహా యోగి - శ్రీ గురూజీ

స్వాతంత్ర్య పోరాట కాలంలో సాంస్కృతిక జాతీయ వాదానికి బలమైన పునాదులు వేసిన వారిలో బంకించంద్ర, అరవింద, వివేకానంద, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు,