చర్చి అత్యాచార పర్వంపై వాటికన్ కు ఐ.రా.స. మొట్టికాయలు

'పాపులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్షించేందుకే ఏసు ప్రభువు ఉన్నాడు' అని చాటే క్రైస్తవుల తీర్థక్షేత్రం 'వాటికన్'. గత 20 ఏళ్ళుగా క్రైస్తవం పేర క్రైస్తవులు నడుపుతున్న క్యాథలిక్ పాఠశాలల,