మతమార్పిడులు మన స్వాతంత్ర్యానికి ముప్పు

స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం జరిగిన ముస్లిం మతమార్పిడుల వలన ముస్లింలు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను స్వాతంత్ర్య సమయంలో మనం కోల్పోయాం. ఇప్పడు అదే మతమార్పిడులు