ఇతరుల ఉన్నతికై ప్రయత్నించాలి

మనుష్యులలో చాలామంది మొండి పట్టుదల గలవారుగా ఉంటారు. వారు వక్త అభిప్రాయానికి విరుద్ధముగా ఊహించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇట్టివారు మతవాదులలో