మధుమేహము తగ్గుతుంది

ఈ విధముగా చేసిన మధుమేహము నలభై దినములలో తగ్గిపోవును. కొన్ని రోజులలో బట్టతలపై వెంట్రుకలు వచ్చును. ఏనుగు వంటి బలము కలుగును.