బాలలను వేధించిన మతగురువులను వెంటనే తొలగించాలి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవ చర్చిలలో బాలలపై వేధింపులకు పాల్పడిన మత గురువులను వెంటనే చర్చి నుండి తొలగించాలని ఐక్యరాజ్యసమితి వాటికన్ లో గల పోప్ ను