ఉచితం కాదు అనుచితం...

మన రాజకీయ నాయకుల నోట ఎప్పుడు ఒక్క మంచి మాట రాదు. కాని అటువంటి మంచి మాటలు ఈమధ్య మన కేంద్ర మంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా మాట్లాడారు.