జాతీయవాదానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన డా.హెడ్గేవార్

మనం పరమాత్మను పూజించేముందు కేశవాయస్వాహా అంటూ నీరు సేవిస్తాం. డాక్టర్ కేశవరావు బలిరామ్ హెడ్గేవార్ (డాక్టర్జీ) దేశ కార్యంలో 'రాష్ట్రాయ స్వాహా' అంటూ తనకు