సిద్ధాంతం... గిద్ధాంతం నాన్సెన్స్...

మహాకవి శ్రీశ్రీ "మహా ప్రస్థానం"లో 'ఔను నీవన్నది నిజం నిజం' అనే మాట ఒకటి ఉన్నది. మన ఎర్ర సోదరులు అనగా కమ్యూనిస్టులు గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. క్రిందపడినా