కేజ్రీవాల్ అవతార పురుషుడా...!

ఆమ్-ఆద్మీ పార్టీని స్థాపించిన కేజ్రీవాల్ రాజకీయాలకు కొత్త. రాజ్యాంగం మీద భక్తి కూడా తక్కువే. ఉద్యమాలంటే ఆయనకు క్రేజ్ (ఇష్టం) ఎక్కువే. అందుకే ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత కూడా