సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ అందరి కర్తవ్యం

వేల సంవత్సరాల నుండి వారసత్వంగా వస్తున్న సనాతన ధర్మం ఎంతో ఉన్నతమైనది. ఈ ధర్మాన్ని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత పౌరులపై ఉంటుంది. ప్రతి పౌరుడు తన దేశ హితాన్ని