కాంగ్రెస్ లో ఆ పని సాధ్యం కాదు

"కాంగ్రెస్ లో ఉత్తములెందరో ఉన్నారు. ప్రశ్న మన:ప్రవృత్తుల గురించి. కాంగ్రెస మన:ప్రవృత్తి ఒక రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించే దృష్టితో నిర్మాణమైంది. కాంగ్రెసుకు తన