జీవితంతో పాటు దేహాన్ని కూడా సమాజ సేవకే అర్పించిన మహావ్యక్తి స్వర్గీయ పట్లోళ్ళ రామిరెడ్డి

జీవితంతో పాటు దేహాన్ని కూడా సమాజ సేవకే అర్పించిన మహావ్యక్తి స్వర్గీయ పట్లోళ్ళ రామిరెడ్డి అని అనేకమంది కొనియాడారు. ఏప్రిల్ 2వ తేదీన భాగ్యనగర్ నారాయణగూడ