మార్పు అవసరం

దేశంలో 1951-52లో తొలిసారిగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటర్ల సంఖ్య 17,32,12,343 (పదిహేడు కోట్ల, ముప్ఫై రెండు లక్షల, పన్నెండు వేల మూడువందల నలభై మూడు) కాగా