రష్యా ప్రజలు అదృష్టవంతులు

ఇటీవల క్రిమియా, ఉక్రెయిన్, రష్యాలు వార్తలలో తరచు వినపడిన పేర్లు. రష్యా దేశంలో ఒక ప్రాంతమైన క్రిమియాని గతంలో పాలనా సౌలభ్యం కోసం ఉక్రెయిన్ లో కలిపారు, అప్పటి నాయకుడు