కేజ్రీవాల్ హిందువులకు వ్యతిరేకమా...?

భారత రెవెన్యూ విభాగంలో ఉన్నతాధికారిగా ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని అరవింద కేజ్రీవాల్ "కబీర్" అనే ఒక ఎన్.జి.ఓ.ని స్థాపించి తదనంతరం ఏప్రిల్ 2011లో అన్నాహజారే