శంకర పర్వతమా? సులేమాన్ పర్వతమా?

కాశ్మీర్ లో ఉన్న శంకరాచార్య పర్వతాన్ని సులేమాన్ పర్వతంగా అక్కడి పురాతత్వ శాఖ పేర్కొనటాన్ని అమెరికాలోని విశ్వహిందూపరిషత్ వారు అభ్యంతరం తెలిపారు. ఆ పర్వతం