అంబేడ్కర్ కు ఉన్నత ఉద్యోగం లభించి ఉండేది..!

బాబాసాహెబ్ భీమ్ రావు అంబేడ్కర్ మన రాజ్యాంగ నిర్మాత. వారి జీవితమంతా దేశ సమగ్రత, షెడ్యూల్డు కులాల సంక్షేమం కోసమే సాగింది.