మలబద్ధమును వదిలించండి

ఇట్లు నెలరోజులపాటు చేసినచో మలబద్ధము మనలను వదిలిపోవును. ప్రతి నిత్యమూ త్రాగుచున్న సుఖముగా మలవిసర్జన జరుగును. మూడురోజులు ఇచ్చిన మలేరియా జ్వరము