వడదెబ్బకు మందు

నీరుల్లిపాయల రసమును కణతలకు, హృదయమునకు పూయుచుండిన, వరిగడ్డిని తెల్లటి బూడిద అగునట్లు కాల్చి ఆ మసిని రెండు తులములు,