పాకిస్తాన్ విజయాన్ని పండుగ చేసుకొన్నారు

ఈ సంఘటన మార్చి నెలలో జరిగింది. మీరట్ లోని వివేకానంద సుభారతి విశ్వవిద్యాలయం 67 మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించింది. కారణం వారు, పాకిస్తాన్ ఇండియాతో