రామాయణం యాత్ర

తీర్థయాత్రలు చేయడం హిందువుల ప్రత్యేకత. వివిధ యాత్రలు చేస్తూ వారు యావద్దేశం పర్యటించి వస్తూ ఉంటారు. భారత రైల్వే పర్యాటక మరియు భోజనవసతి సంస్థ (IRCTC) వారు